Yatağan'da kılıç yapımı - TRT Belgeselinden  (14559 defa okundu)

Eylem Cengiz

 • Üye
 • *
 • İleti: 486
  • Eylem Cengiz - Günlüğüm
Yatağan'da kılıç yapımı - TRT Belgeselinden
« : 10 Aralık 2010, 09:17:52 »
Videodaki ustayı bakalım tanıyabilecek misinz?

Belgesel-TUNA-2.Bölüm-*BRE DOĞAN* (1)
Eylem Cengiz

"Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır." Bertrand Russel

Berke Boyacı

 • Üye
 • *
 • İleti: 112
Ynt: Yatağan'da kılıç yapımı - TRT Belgeselinden
« Yanıtla #1 : 10 Aralık 2010, 18:59:37 »
Ben ustayı tanımıyorum zaten festivale gelmemiştim. Yatağandan bir ustamı ? Bu arada adamın video esnasında okuduğu şiir tarzı şeyi çok beğendim :). Ayrıca video için teşekkür ederim... Eline sağlık

Mergup Özkan

 • Üye
 • *
 • İleti: 452
Ynt: Yatağan'da kılıç yapımı - TRT Belgeselinden
« Yanıtla #2 : 10 Aralık 2010, 23:37:19 »
Evet Eylem,

Ben bu Videoyu Yatagan "Hastaligimin" basinda bulmustum. Evet Süleyman Ustamiz burada birazcik daha genc hali...Bu arada Selamlar Süleyman Ustam...

Güzel ve ic acici bir Belgesel degilmi !!  -^b -^b -^b
'' Bu bıçağı kıl mübarek ey kerim-i la-yezal,
Sahibine verme ya Rab ömrü oldukça zeval,
Bıçak elde gerek dilde sübhan, Kadem bastı bu cihan...''

Eylem Cengiz

 • Üye
 • *
 • İleti: 486
  • Eylem Cengiz - Günlüğüm
Ynt: Yatağan'da kılıç yapımı - TRT Belgeselinden
« Yanıtla #3 : 11 Aralık 2010, 11:51:38 »
Bu videonun linkini bana Abdurrahman Bey gönderdi. Yayınlamada problemi olduğundan bir de ben denedim göndermeyi ama görünen o ki Youtube bunun zaten yerinde gömülü olarak işemesine müsaade etmediğinden ancak böyle link olarak verebiliyorum.
Eylem Cengiz

"Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır." Bertrand Russel

Mergup Özkan

 • Üye
 • *
 • İleti: 452
Ynt: Yatağan'da kılıç yapımı - TRT Belgeselinden
« Yanıtla #4 : 06 Nisan 2012, 00:16:00 »
Merhaba Sayin Forumdaslar,

bana bugün bu Haber ulasti, bundan haberi olan varmi aramizda?
Bu bence cok güzel bir katilim olmus, desteklenmesi gereken bir Konu... -^b -^b -^b
Selamlar
M.
 
Haberin LINKI burada:

http://www.google.de/imgres?q=yatagan&start=331&um=1&hl=de&sa=N&biw=1360&bih=653&tbm=isch&tbnid=w3oEK8LFWfZdYM:&imgrefurl=http://www.denizlihaber.com/kent/denizli-ilceler/yatagan-bicagina-tanitim-kitapcigi/&docid=XxCCVAqC6889CM&imgurl=http://www.denizlihaber.com/medya/2012/02/yatagan-bicagina-tanitim-kitapcigi-.jpg&w=480&h=320&ei=jAh-T-qgKojAtAbJ9KX2DQ&zoom=1&iact=rc&dur=398&sig=106799383218628765850&page=15&tbnh=137&tbnw=183&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:331,i:149&tx=156&ty=78

YATAGAN
Denizli’nin Serinhisar ilçesi’ne bağlı Yatağan beldesindeki bıçakçılık serüveni, GEKA tarafından tanıtım kitapçığına dönüştürüldü. Ancak kitapçığın yalnızca Türkçe yayınlanması dikkat çekti.
DenizliHaber / 16 Şubat 2012 Perşembe, 16:35

Yak­la­şık 800 yıl­dır üre­ti­mi devam eden, Os­man­lı or­du­la­rı­nın savaş si­la­hı ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan ve bugün hala bir­çok aile­nin geçim ka­pı­sı olan Ya­ta­ğan’nın bı­çak­çı­lık ge­le­ne­ği,GEKA’nın ta­ra­fın­dan “Ya­ta­ğan Bı­çak­la­rı: Kı­lıç­tan Bı­ça­ğa Uza­nan Bir Se­rü­ven” isim­li ta­nı­tım ki­tap­çı­ğı ha­li­ne ge­ti­ril­di.

GEKA uz­man­la­rı­nın, Ya­ta­ğan Bel­de­si’nde Be­le­di­ye BaşÂ­ka­nı Tun­cer Tunç­bi­lek ve üre­ti­ci­ler­le bi­re­bir ye­rin­de ger­çek­leşÂ­tir­dik­le­ri zi­ya­ret­ler son­ra­sın­da tes­pit et­tik­le­ri ve­ri­ler ve kap­sam­lı aka­de­mik araşÂ­tır­ma­lar ne­ti­ce­sin­de oluşÂ­tur­duk­la­rı ta­nı­tım ki­tap­çı­ğı ça­lışÂ­ma­sı, Ya­ta­ğan Bı­çak­çı­lı­ğı’nın bugün gel­di­ği nok­ta­yı ve ile­ri­ye dönük sek­tör­le il­gi­li neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ne dair tes­pit­le­riy­le önem­li bir kay­nak olma özel­li­ği ta­şı­yor.

Ana­do­lu’da Türk akın­la­rın­dan sonra or­ta­ya çıkan Ya­ta­ğan Kı­lıç­la­rı, Ya­ta­ğan’da yüz­yıl­lar ön­ce­sin­den beri var olan De­mir­ci­lik sa­na­tı­nın yan­sı­ma­sı olmuş. Ya­ta­ğan Kı­lıç­la­rı’nın adını tüm dün­ya­ya du­yur­ma­sı­na ise; Os­man­lı or­du­su­nun ve pa­di­şah­la­rı­nın savaş mey­dan­la­rın­da bu kı­lı­cı kul­lan­ma­ya başÂ­la­ma­sı ve­si­le olmuş. Ke­si­ci si­lah­la­rın öne­mi­ni yi­tir­me­siy­le, Ya­ta­ğan Kı­lıç­la­rı ye­ri­ni Ya­ta­ğan Bı­çak­la­rı­na bı­rak­mış. Ya­ta­ğan hal­kı­nın öz­ve­ri­li ça­lışÂ­ma­la­rıy­la bu ge­le­nek bıçak ve makas üre­ti­mi ile gü­nü­mü­ze kadar ge­ti­ril­miş. Ancak ge­rek­li ön­lem­ler alın­maz­sa, Ya­ta­ğan’da bir­çok aile­nin geçim ka­pı­sı olan bu ge­le­nek de­ğe­ri­ni yi­ti­re­rek üre­ti­min durma nok­ta­sı­na gel­me­si teh­li­ke­siy­le karşı kar­şı­ya­dır. Bu ge­le­ne­ğin devam et­ti­ri­le­bil­me­si için ön­ce­lik­le ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri ile bir başÂ­lan­gıç yap­mak is­te­dik­le­ri­ni ifade eden GEKA yet­ki­li­le­ri bun­dan son­ra­ki sü­reç­te Ya­ta­ğan Bı­çak­çı­lı­ğı ile il­gi­li ça­lışÂ­ma­la­rı­na Ajans ola­rak devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler.

GEKA Genel Sek­re­te­ri Meh­met Ay­dı­ner, “GEKA’nın Güney Ege Böl­ge­si’nin kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ni geniş kit­le­le­re ta­nıt­mak ama­cıy­la başÂ­lat­tı­ğı ‘Kül­tü­rel Ta­nı­tım Ki­tap­çık­lar’ ça­lışÂ­ma­sı kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan Ya­ta­ğan Bı­ça­ğı Ki­tap­çı­ğı bu se­ri­nin ilk ki­ta­bı oldu. ‘Söke Kö­rük­lü Çizme’, ‘Milas Ha­lı­sı ve Ters Lale’ adlı ça­lışÂ­ma­lar devam eden pro­je­le­ri­miz ara­sın­da yer alı­yor. ‘Ya­ta­ğan Bı­çak­la­rı: Kı­lıç­tan Bı­ça­ğa Uza­nan Bir Se­rü­ven’ adlı ça­lışÂ­ma, De­niz­li ilin­de çe­şit­li kamu kurum ve ku­ru­luşÂ­la­rı, STK’lar, De­niz­li mil­let­ve­kil­le­ri ile Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı’na da­ğı­tı­mı­nın ger­çek­leşÂ­ti­ril­di. Ajans ça­lı­şan­la­rı­mız ta­ra­fın­dan büyük bir öz­ve­riy­le ger­çek­leşÂ­ti­ri­len bu ça­lışÂ­ma­mız Ya­ta­ğan Bı­çak­çı­lı­ğı’nın ta­nı­tı­mı­na önem­li katkı sağ­la­ya­cak­tır” dedi.
'' Bu bıçağı kıl mübarek ey kerim-i la-yezal,
Sahibine verme ya Rab ömrü oldukça zeval,
Bıçak elde gerek dilde sübhan, Kadem bastı bu cihan...''

 

Her Hakkı Saklıdır © 2007-2022 cebehane.com
SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
RSS WAP2